Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


van de eenmanszaak van der Valk Office Supplies., gevestigd te Poeldijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nr. 56812485

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DIENEN ZORGVULDIG TE WORDEN DOORGELEZEN. INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENSTEN VAN DER VALK OFFICE SUPPLIES ZIJN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING. ZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN EN PLICHTEN.
 

Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
’ van der Valk OS:van der Valk Office Supplies, gevestigd te Poeldijk aan het adres ABC Westland 137.;
’Klant’: elke contractspartij met wie van der Valk OS via internet een overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat;
’Dienst(en)’: de ingevolge de tussen van der Valk OS en de klant gesloten overeenkomst door van der Valk OS te leveren prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen;
’Aanbod’: elk door van der Valk OS aan de klant via elektronische en/of digitale weg (e-mail) verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het sluiten van een overeenkomst;
’Overeenkomst’: elke tussen van der Valk OS en een klant gemaakte afspraak via elektronische en/of digitale weg (e-mail) op grond waarvan van der Valk OS gehouden is één of meer diensten te leveren;
’Algemene Voorwaarden’: de onderhavige door van der Valk OS gehanteerde algemene voorwaarden voor de webshop op internet;

‘Inlogcode’: een combinatie van mailadres en wachtwoord of andere code die door een klant wordt gebruikt om zich te identificeren en in te loggen.


Algemeen
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming –alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen van der Valk OS en de klant te sluiten en/of gesloten overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.

2.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen van der Valk OS en de klant zijn overeengekomen.

2.3 Ingeval één of meer van de bepalingen van de algemene voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van toepassing.


Aanbiedingen
3.1 Alle door van der Valk OS gedane aanbiedingen, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,etc. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.3 Door van der Valk OS verstrekte prijslijsten etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
Opdracht
4.1 De klant is ten opzichte van van der Valk OS volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de klant.

4.2 Bij het plaatsen van een opdracht bij van der Valk OS dient de klant zichzelf te identificeren en wordt de klant door van der Valk OS geïdentificeerd door het gebruik van een inlogcode. van der Valk OS kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn overgezonden met gebruik van de juiste inlogcode echter niet garanderen en kan hiervoor door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. van der Valk OS is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.

4.3 van der Valk OS is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de inlogcode van een klant. van der Valk OS is bijgevolg gerechtigd om aan de klant wiens inlogcode werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze klant betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn inlogcode. De klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door van der Valk OS toegekende inlogcode.

4.4 In geval van verlies of misbruik van de inlogcode ten gevolge waarvan van der Valk OS schade lijdt, dient de klant van der Valk OS hiervoor schadeloos te stellen. In het bijzonder dient de klant bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de inlogcode, van der Valk OS onmiddellijk nadat de klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen teneinde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.


Totstandkoming van overeenkomsten
5.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat van der Valk OS een opdracht per e-mail heeft bevestigd of nadat van der Valk OS met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant daartegen binnen 24 uur schriftelijk bezwaar maakt.

5.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden van der Valk OS slechts voor zover zij door van der Valk OS schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.
 

Prijzen
6.1 Alle prijzen en tarieven zijn in € en exclusief BTW en inclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is van der Valk OS gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor van der Valk OS al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.


Betaling
7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door een wijze zoals door van der Valk OS aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

7.3 Al hetgeen de klant betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

7.4 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de klant van rechtswege in verzuim zijn en heeft van der Valk OS, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te hare keuze aan de klant over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de klant. De hoogte van de aan van der Valk OS verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 225,-


Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van van der Valk OS totdat de klant volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

8.2 De klant mist het recht de door van der Valk OS geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

8.3 In geval de klant enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met van der Valk OS, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is van der Valk OS gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van van der Valk OS tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

8.4 De klant is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8.5 De klant is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij van der Valk OS berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

8.6 Voorts is de klant gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van van der Valk OS.


Termijn en levering
9.1 Alle door van der Valk OS genoemde (levering)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan van der Valk OS bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

9.2 Overschrijding van de door van der Valk OS opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

9.3 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag van der Valk OS de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de Klant aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is van der Valk OS gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

9.4 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de klant beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

9.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de klant.


Transport
10.1 van der Valk OS bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en degelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de klant. van der Valk OS is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten indien en voor zover van der Valk OS zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.


Reclame
11.1 De klant is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door van der Valk OS slechts in behandeling genomen indien zij binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan van der Valk OS kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van het ordernummer. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

11.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.


Herroepingrecht (alleen van toepassing indien klant een consument is, voor alle andere klanten is deze bepaling niet van toepassing)
12.1 De klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De klant heeft het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen van zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonifieerde producten.

12.2 De klant kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 21e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van van der Valk OS te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij de klant. De klant dient bij het retour zenden gebruik te maken van een retourformulier welke via van der Valk OS te verkrijgen is.

12.3 Indien de klant van het herroepingrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt van der Valk OS zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de klant betaalde aankoopbedrag.

 

Garantie
13.1 De garantie met betrekking tot de door van der Valk OS geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.

13.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.


Aansprakelijkheid
14.1 van der Valk OS is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van van der Valk OS. Iedere aansprakelijkheid voor gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door van der Valk OS geleverde goederen, is van der Valk OS niet aansprakelijk.

14.3 De klant vrijwaart van der Valk OS en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door van der Valk OS geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van van der Valk OS en/of door haar ingeschakelde derden.

14.4 De aansprakelijkheid van van der Valk OS uit hoofde van de met de klant gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

14.5 Eventuele aanspraken van klant dienen binnen acht werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij van der Valk OS te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.


Ontbinding/ opschorting
15.1 De klant wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

a. de klant enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;

b. van der Valk OS goede gronden heeft te vrezen dat de klant in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;

c. de klant zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;

d. van overlijden.

15.2 van der Valk OS is in de 15.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Klant en/of

b. enig door de klant aan van der Valk OS verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of

c. het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.


Recht en forumkeuze
16.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering worden beslecht door de rechter te Zwolle en indien de klant een consument is de woonplaats van klant.